ත්රිකුණාමලය නැගින හිරු

ශ්‍රී ලංකාවේ

අරුම පුදුම සාගර

Howard Martenstyn Sri Lanka's Amazing Maritime
ආයුබෝවන්
මෙම වෙබ් අඩවිය සදාචාරාත්මක සහ ආරක්ෂාකාරී ආශ්වාදයට පිළිබඳ තොරතුරු, අධ්යාපනය සහ උපදෙස් හරහා ජලජිවි සංරක්ෂණය හා නාවික උරුමය ප්රවර්ධනය කිරීමට කැප වී සිටී.

 

මෙම වෙබ් අඩවිය යාවත්කාලීන සහ පුළුල් කර ගත යුතු කරනු ඇත.

 

සංචාරය සඳහා ඔබට ස්තුතියි.

හවඩ් මාටන්ස්යින්

www.slam.lk

Sri Lanka's Amazing Maritime map Howard Martenstyn slam.lk
Explore Sri Lanka's
Coastline
Swimming with whale shark

ආරක්ෂා

Oct. 2016

මිනි මොතු මෝරා

අවධානය

පුවත්

I'm busy working on my blog posts. Watch this space!

Please reload

නිල් තල්මසා

© Howard Martenstyn

Read copyright & disclaimer notices.

  • LinkedIn Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • YouTube Social  Icon

FOLLOW ME